भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567Next >

ಹಟತ್

[ಗು]ಹೊಳೆಯುವ (ಘಟಾಘಟಿತ ಹಟತ್ ವಿರೋಧಿರುಧಿರಪ್ಲವಲಂಪಟ ಸಂಕಟೋತ್ಕಟಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೧೪೬)

ಹಟತ್ಕಿರೀಟ

[ನಾ]ಹೊಳೆಯುವ ಕಿರೀಟ (ಕಟಕ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಕುಂಡಲ ಹಟತ್ಕಿರೀಟ ಅಂಗದಾದಿ ಮಣಿಭೂಷಣ ಭಾಜಟಿಳಿತ ಮೂರ್ತ್ಯುತ್ಕರ್ಷಂ ಸ್ಫುಟಹರ್ಷಂ ತನ್ನ ವರ್ಷವರ್ಧನ ದಿನದೊಳ್:ಆದಿಪು, ೨. ೨)

ಹತಪ್ರತಿಜ್ಞ

[ನಾ]ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಂಗರಾದವರು (ಆತ್ಮೀಯವಿದ್ಯಾ ಗರ್ವಪರ್ವತಂ ಅವರ ವಚೋನಿರ್ಘಾತದಿಂ ನುಚ್ಚುನುಱಿಯಾಗಿ ಪೋದೊಡೆ ಹತಪ್ರತಿಜ್ಞರುಂ ಗಳಿತಗರ್ವರುಂ ಆಗಿ:ಆದಿಪು, ೩. ೭೫ ವ)

ಹತವಿಹತ

[ನಾ]ಹೊಡೆತ ಮರುಹೊಡೆತ(ವಿದ್ವಿಷ್ಟವಿದ್ರಾವಣನ ಮೊನೆಯಂಬಿನ ಏಱಿಂಗೆ ಅಳ್ಕಿ ಹತವಿಹತ ಕೋಳಾಹಳರಾಗಿ:ಪಂಪಭಾ, ೫. ೮೮ ವ)

ಹತಿ

[ನಾ]ಹೊಡೆತ (ವಿನತಾಪುತ್ರನ ವಜ್ರ ತುಂಡ ಹತಿಗಂ ಮೆಯ್ಯಾಂತು ಕಂಡಂಗಳುಳ್ಳಿನಂ ಅಂಗಂಗಳಂ ಒಡ್ಡಿ ಒಡ್ಡಿ ತನುವಂ ಕೊಟ್ಟಂತು:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೨೬);[ನಾ]ವಧೆ, ಹತ್ಯೆ (ಕರ್ಣಹತಿಯೊಳ್ ತನಗೞ್ಕಱನೀಯೆ ಬಂದನಂದು ಅರಮನೆಗೆ ಅಚ್ಯುತಂಬೆರಸು ಅಳುರ್ಕೆಯಿಂ ಅಮ್ಮನ ಗಂಧವಾರಣಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೨೨೧)

ಹತೋಶ್ವತ್ಥಾಮಾ

[ಹತಃ+ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ] ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹತನಾ[ದನು/ಯಿತು] (ಸಾಮಜಮಶ್ವತ್ಥಾಮಂ ನಾಮದಿಂದ ಒಂದೞಿದೊಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹತೋಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ಎನೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೨೭)

ಹಯ

[ನಾ]ಕುದುರೆ[ಸೈನ್ಯ](ಸರಳ ಪೊದಳ್ದ ಬಲ್ಸರಿಯ ಕೋಳ್ಗಿರಲಾಱದೆ ತೆರಳ್ದು ದುರ್ಧರ ಹಯಂ ಅೞ್ಗಿ ಸಂದಣಿಸಿ ಸಂದಣಿ ಕೋಳ್ಗುದಿಗೊಂಡು:ಪಂಪಭಾಪರಿಷತ್ತು, ೩. ೭೦)

ಹಯವಲ್ಲನ

[ನಾ]ಕುದುರೆಯ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನಡಿಗೆ (ಅದಂ ಗುಣಾರ್ಣವನಿಡಲೊಲ್ದನಿಲ್ಲ ಹಯವಲ್ಲನ ಸಚಳರತ್ನಕುಂಡಳಂ:ಪಂಪಭಾ,೫. ೫೧)

ಹಯಹೇಷಿತ

[ನಾ]ಕುದುರೆಯ ಕೆನೆತ (ಮದಸ್ತಂಭೇರಮ ಬೃಂಹಿತಂಗಳಿಂದಂ ಯುಗಪದಾಸ್ಫಾಲಿತ ಅನೇಕ ದುಂದುಭಿಧ್ವನಿ ಮಧುರಗೀತಂಗಳಪ್ಪ ಹಯಹೇಷಿತಂಗಳಿಂದಂ:ಆದಿಪು, ೧೪. ೯೬ ವ)

ಹಯೋಪಾಯ

[ನಾ]ಅಶ್ವವಿದ್ಯೆ (ಹಯೋಪಾಯಕುಶಲರಪ್ಪ ಗಾಂಗೇಯರ್ ಅಱಿಪಿದ ಮಾತಂ ಏಕಾಂತದೊಳ್ ಅಱಿಪುವುದುಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೮೮ ವ)

ಹಯೌಘ

[ನಾ]ಕುದುರೆ ಸೈನ್ಯ (ಮನಮುಳ್ಳುನ್ಮದ ಗಂಧಸಿಂಧುರಚಯಂ ಚಂಡಾಜಿವಿಕ್ರಾಂತಮರ್ತ್ಯನಿಳಾಕ್ರಾಂತ ಹಯೌಘಂ:ಆದಿಪು, ೪. ೯೧)

ಹರ

[ನಾ]ತೀರ್ಥಂಕರ (ತಮೋಹರನಾಗಿರ್ದುದಱಿಂ ಹರಂ ಭವಹರಂ ಮಾಣಿಕ್ಯದೇವಂ ವಸುಂಧರೆಗೊರ್ಬನೆ ದೇವನಾಗಿರೆ:ಆದಿಪು, ೧೬. ೬);[ನಾ]ಶಿವ (ಕಿಡುಗುಮೆರಾಜ್ಯಂರಾಜ್ಯದತೊಡರ್ಪದೇವಾೞ್ತೆನನ್ನಿಯನುಡಿಯಂಕಿಡೆನೆಗೞೆನಾನುಮೆರಡಂನುಡಿದೊಡೆಹರಿಹರಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭರ್ನಗರೇ:ಪಂಪಭಾ,೧.೮೨)

ಹರಗಳ

[ನಾ]ಶಿವನ ಕೊರಳು(ಪಿರಿದುಂ ಬನ್ನದ ಕರ್ಪೆಸೆದುದು ತೊಱೆಗಿನ್ನುಂ ಹರಗಳ ತಮಾಳನೀಳಚ್ಛವಿಯಿಂ:ಪಂಪಭಾ, ೫. ೫೪)

ಹರಣ

[ನಾ] [ಬಾಣ] ಬಿಡುವುದು (ಶರಸಂಧಾನ ಆಕರ್ಷಣ ಹರಣಾದಿ ವಿಶೇಷವಿವಿಧಸಂಕಲ್ಪಕಳಾಪರಿಣತಿಯಂ ಮೆಱೆದುದು: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೧೮೬)

ಹರಣಂಗೆಯ್

[ಕ್ರಿ]ಕೊಲ್ಲು (ಪಾಱುವ ಪಾಱುಂಬಳೆ ಕೊಳೆ ಜೀಱೆೞ್ದಂಬರಕೆ ತಲೆ ಸಿಡಿಲ್ದೊಡಂ ಆ ಕಾಯ್ಪಾಱದೆ ಹರಣಂಗೆಯ್ದುವು ಜಾಱಲ್ಲದೆ ಜೋದರ ಅಟ್ಟೆಗಳ್ ಕೆಲವಾಗಳ್:ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೯೫)

ಹರಬರ್ಪನ್ನಂ

ಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವವರೆಗೂ (ಸಂಕರನ ನೀನಾರಾಧಿಸು ಎಂದು ಇಂತಿದಂ ಮುನಿಪರಾಶರಂ ಒಲ್ದು ಪೇೞೆ ಹರಬರ್ಪನ್ನಂ ತಪಂಗೆಯ್ದಪೆಂ:ಪಂಪಭಾ.೮. ೫)

ಹರವೃಷಭ

[ನಾ]ಶಿವನ [ವಾಹನವಾದ] ಎತ್ತು (ದೇವೇಂದ್ರನಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ತಳಿರ್ಗಳಂ ಐರಾವತದ ಹರವೃಷಭದ ಕೋಡ ಮಣ್ಣುಮಂ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ನೀರುಮಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೪. ೧೭ ವ)

ಹರಿ

[ನಾ]ಕುದುರೆ (ಸಾರಥಿ ರಥಮಂ ಲೀಲೆಯೆ ಚೋದಿಸೆ ತೆರೆಗಳ ಮಾಲೆಯನವಯವದೆ ದಾಂಟಿ ಪರಿದುವು ಹರಿಗಳ್:ಆದಿಪು, ೧೨. ೮೧);[ನಾ]ವಿಷ್ಣು (ಕಿಡುಗುಮೆರಾಜ್ಯಂರಾಜ್ಯದತೊಡರ್ಪದೇವಾೞ್ತೆನನ್ನಿಯನುಡಿಯಂಕಿಡೆನೆಗೞೆನಾನುಮೆರಡಂನುಡಿದೊಡೆಹರಿಹರಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭರ್ನಗರೇ:ಪಂಪಭಾ,೧.೮೨);[ನಾ]ಸಿಂಹ (ಉದಯಗಿರಿ ಕಟಕ ಕುಹರ ಪರಿಕರ ನಿಶಾಕರಂ ಹರಿದಳಿತ ನಿಜಹರಿಣ ರುಧಿರನಿಚಯ ನಿಚಿತಮಾದಂತೆ ಲೋಹಿತಾಂಗನಾಗೆ:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೪೯ ವ);[ನಾ]ಕೃಷ್ಣ (ಪುಸಿಯೆನೆ ರಥಮಂ ಹರಿ ಚೋದಿಸುವಂತೆವೊಲಿರ್ದು ಅದೆಂತು ನರನಂ ಗೆಲಿಪಂ ವಿಸಸನದೊಳ್:ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೯೧);[ನಾ]ಇಂದ್ರ(ಕಸವರಗಲಿತನದ ಪೊದಳ್ದ ಪರಮಕೋಟಿಗೆ ಪೆಱರಾರ್ ಸಲೆ ಕರ್ಣನಲ್ಲದೆ ಎನಿಸುವ ಕಲಿತನಮಂ ಹರಿಗೆ ಕವಚಮಿತ್ತುದೆ ಪೇೞ್ಗುಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೯೯)

ಹರಿಕಾ

[ನಾ] ಅಲೆ (ಭಯಂಕರಶಿಂಶುಮಾರ ವಿಕಟದಂಷ್ಟ್ರಾ ಕ್ರಕಚಪಾಟ್ಯಮಾನ ನಾರಕನಿಕರ ರುಧಿರಚ್ಛಟ ಅಚ್ಛಾರುಣಿಸಲಿಲ ಹರಿಕಾನಿಕರಕರಾಳೆಯುಂ: ಆದಿಪು, ೫. ೮೭ ವ)

ಹರಿಕೇತು

[ನಾ][ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ರಥದ] ಸಿಂಹಧ್ವಜ (ಉಗ್ರಧನು ಕರಾಗ್ರದೊಳಿರೆ ಅಳ್ಳಿಱಿಯೆ ಹರಿಕೇತು ನಭದೊಳ್ ಮಿಱುಗುವ ಚೆಂಬೊನ್ನ ರಥಧ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೫೭)
< previous1234567Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App