भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಹೇಮಾದ್ರಿ

[ನಾ]ಚಿನ್ನದ ಬೆಟ್ಟ, ಮೇರುಪರ್ವತ (ಅಮರಮನೋಹಾರಿ ಹೇಮಾದ್ರಿಯಂ ವ್ಯೋಮಗಕಲ್ಲೋಲಾಬ್ದಿಯಂ:ಆದಿಪು, ೮. ೨೬)

ಹೇಮಾಸನ

[ನಾ]ಚಿನ್ನದ ಪೀಠ (ಮಣಿಮಯಾಸನಪ್ರಾಚ್ಯಾಚಳ ಶಿಖಂಡರತ್ನಮಾಗಿರ್ದ ಕುಮಾರನಂ ಸಾರೆವಂದು ಯಥೋಚಿತ ಹೇಮಾಸನದೊಳ್ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು:ಆದಿಪು, ೮. ೮ ವ)

ಹೇಯ

[ನಾ][ಜೈನ] ತತ್ತ್ವದ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಸಂಸಾರಕಾರಣವಾದುದು (ನಿನ್ನಬೆಸಗೊಂಡತತ್ತ್ವಮುಂಹೇಯೋಪಾದೇಯರೂಪದಿಂದ್ವಿವಿಧಮಕ್ಕುಂಸಂಸಾರಕಾರಣಂಗಳ್ಹೇಯಂಗಳ್:ಆದಿಪು,೧೦.೬೩ವ)

ಹೇಲ

[ನಾ]ಆಟ, ಆಟದಂತೆ ಸುಲಭ (ಹೇಲೋಲ್ಲಂಘಿತ ಮಹಾವಾಹಿನೀಭೂರಿಭೈರವಾಜಿಗಳಪ್ಪ ವಾಜಿಗಳಿಂದಂ:ಆದಿಪು, ೧೪. ೪೩ ವ)

ಹೇಷಿತ

[ನಾ]ಕುದುರೆಯ ಕೆನೆತ (ಮದಗಜ ಬೃಂಹಿತಧ್ವನಿ ತುರಂಗಮ ಹೇಷಿತ ಘೋಷಂ ಆದಂ ಒರ್ಮೊದಲೆ ಪಯೋಧಿಮಂಥನ ಮಹಾರವಮಂ ಗೆಲೆ:ಪಂಪಭಾ, ೩. ೩೮)

ಹೇಷಿತಂಗೆಯ್

[ಕ್ರಿ] ಕೆನೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಡು (ದಕ್ಷಿಣಚರಣದೊಳ್ ನೆಲನಂ ಪರಡಿ ಗಂಭೀರನಿನಾದದಿಂ ಹೇಷಿತಂಗೆಯ್ವ ವಿಜಯಹಯಮುಮಂ: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೯೫ ವ)

ಹೇಳಾಸಾಧ್ಯ

[ನಾ][ಹೇಲಾ+ಸಾಧ್ಯ] ಆಟದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲದ್ದು (ವಿರಾಟನ ಮಂಡಲಂ ಗೋಮಂಡಲದಂತೆ ಹೇಳಾಸಾಧ್ಯಮಾಗಿ ಕೈಗೆ ವರ್ಕುಂ:ಪಂಪಭಾ, ೮. ೮೩ ವ)

ಹೈಡಿಂಬ

[ನಾ]ಹಿಡಿಂಬನ ಮಗ, ಘಟೋತ್ಕಚ (ಇನ್ನುಮೊಳಂ ರಾವಣಂ ಎಂಬಿನಂ ನೆಗೞ್ದುದಾ ಹೈಡಿಂಬನಾಡಂಬರಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೧೦)

ಹೈಮಕ್ಷ್ಮಾಚಳೇಂದ್ರ

[ನಾ]ಹಿಮಾಲಯಪರ್ವತ (ಹೈಮಕ್ಷ್ಮಾಚಳೇಂದ್ರಂಬರೆಗಂ ಅಖಿಳಷಟ್ಖಂಡ ಭೂಭಾಗಮಂ .. .. ದಿಗ್ವಿಜಯದೊಳಗೆದು ಆನಂದಭೇರೀರವಂ ಘೂರ್ಣಿಸೆ:ಆದಿಪು,೧೪. ೧೪೮)

ಹೈಮಾಚಳ

[ನಾ]ಹಿಮವತ್ಪರ್ವತ (ಮದಿರೋನ್ಮತ್ತ ನಿಳಿಂಪ ಕಿಂಪುರುಷಕಾಂತಾರಬ್ಧಸಂಗೀತಂ ಒಪ್ಪಿದುದಲ್ತೆ ಸುರಸಿದ್ಧ ದಂಪತಿರತಿಶ್ರೀರಮ್ಯಹೈಮಾಚಳಂ:ಪಂಪಭಾ, ೭. ೭೨)

ಹೈಯಂಗವೀನ

[ನಾ]ಹಸುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಆಗ ತಾನೆ ಕಾಯಿಸಿದ ತುಪ್ಪ (ಅತಿದೂರೋಚ್ಛ್ವಾಸವಿಕಾಸ ನಾಸಾಂಜಲಿಪುಟ ಪೀಯಮಾನ ದುಗ್ಧ ಹೈಯಂಗವೀನಮುಮಂ:ಆದಿಪು, ೧೧. ೨೬ ವ)

ಹೋತೃ

[ನಾ]ಹೋತಾರ, ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಹೇಳುವವನು (ಅಗ್ನೀಧ್ರ ಮೈತ್ರಾವರುಣ ಅಗ್ನಿಪರಿಚಾರಕ ಉದ್ಗಾತೃ ನೇತೃ ಹೋತೃ ಜಮದಗ್ನಿ ಆದಿಗಳಪ್ಪ ಷೋಡಶರ್ ಋತ್ವಿಜರ್ಕಳಿಂ:ಪಂಪಭಾ, ೬. ೩೩ ವ)

ಹೋಮಕುಂಡ

[ನಾ]ಯಜ್ಞದ ಬೆಂಕಿಯಿರುವ ಗುಂಡಿ (ಹೋಮಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಧಗಧಗಿಸುವ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲೆಗಳೊಳ್ .. .. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನೆಂಬ ಮಗನುಮಂ .. .. ಪಡೆದಂ:ಪಂಪಭಾ, ೩. ೩೨ ವ)

ಹೋಮಭೂಮಿ

[ನಾ]ಯಜ್ಞಭೂಮಿ (ಮನಂ ಆರಾಧಿತ ಹೋಮಭೂಮಿ ಪಶುಗಳ್ ಕಾಮಾತುರರ್ ಬಂದ ಮಾವನಿತುಂ ಸ್ಥಾಪಿತಯೂಪಕೋಟಿ:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೫೯)

ಹೋಮಾಗ್ನಿ

[ನಾ]ಯಜ್ಞದ ಬೆಂಕಿ (ಹೋಮಾಗ್ನಿಯಂ ಎಱಂಕೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂ ನಂದಲೀಯದುರಿಪುವ ರಾಜಹಂಸೆಗಳುಮಂ ಮುನಿಗಣೇಶ್ವರರೊಡನೆ ದಾಳಿವೂಗೊಯ್ವೊಡನೆ ವರ್ಪ ಗೋಳಾಂಗೂಳಂಗಳುಮಂ:ಪಂಪಭಾ,೧. ೧೧೫ ವ); (º

ಹೋಮಾನಲ

[ನಾ] ಹೋಮದ ಬೆಂಕಿ (ನಿಟ್ಟಿಸೆ ಹೋಮಾನಲನೊಳ್ ಪುಟ್ಟಿದ ನಿನಗಕ್ಕ ಪರಕೆಯಾವುದೊ: ಪಂಪಭಾ, ೩. ೪೮)

ಹೋಯಜಬಾಪ್

[ಅ]ಹೋ ಅಜ ಬಾಪ್, ಆಶ್ಚರ್ಯಮೆಚ್ಚಿಕೆಗಳ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಮೊಸಳೆ (ಛಾಯಾಲಕ್ಷ್ಯಮನೊಡ್ಡಿಯುಂ ಆಯದ ನೀರೊಳಗೆ ತನ್ನನಡಸಿದ ನೆಗೞಂ ಬಾಯೞಿವಿನಂ ಇಸಿಸಿಯುಂ ಅರೆ ಹೋಯಜ ಬಾಪ್ಪೆಂದು ಹರಿಗನಂ ಗುರು ಪೊಗೞೆಪಂಪಭಾ, ೨. ೬೦)

ಹ್ರಸ್ವ

[ಗು]ಕಿರಿದಾದ, ನೀಳವಲ್ಲದ (ಅನುಪೂರ್ವ ಧನುರಾಕರವಂಶನುಂ ಋಜುಪರಿಪೂರ್ಣಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವನುಂ ಮಹಾವ್ಯೂಢೋರಸ್ಕನುಂ:ಆದಿಪು, ೧೨. ೫೬ ವ)

ಹ್ರೀ

[ನಾ][ಜೈನ] ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ (ಶ್ರೀ ಹ್ರೀ ಧೃತಿ ಕೀರ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳೆಂಬ ಅಱುವರುಮಂ ಆತ್ಮೀಯ ಗುಣಗಣಮಣಿ ವಿಭೂಷಣಂಗಳಿಂ ಜಿನಜನನಿಯಂ ಅಲಂಕರಿಸಲುಂ .. .. ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರಂ ಬೆಸಸುವುದುಂ:ಆದಿಪು,೭. ೩ ವ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App