भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಹಾಯೆನ್ನು

[ಕ್ರಿ][ಹಾ+ಎನ್ನು] ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸು (ಬಾಯೞಿದು ಎನಿತು ಎರೆದೊಡಂ ಆ ಹಾ ಎನ್ನೆಯ:ಪಂಪಭಾ, ೮. ೬೯)

ಹಾರ

[ನಾ]ನೂರೆಂಟು ಎಳೆಗಳ ಮಾಲೆ (ವಿಜಯಚ್ಛಂದ ಹಾರ ದೇವಚ್ಛಂದ ಅರ್ಧಹಾರ ರಶ್ಮಿಕಲಾಫಗುಚ್ಛ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಳಾ ಅರ್ಧಗುಚ್ಛ:ಆದಿಪು, ೮. ೫೪ ವ);[ನಾ]ಮನೋಹರವಾದ (ಸಮಸ್ತವಸ್ತುವಿಸ್ತಾರಹಾರಮಾಗಿರ್ದ ಹಸ್ತಿನಪುರವೆ ನಿಜವಂಶಾವಳಂಬಮಾಗೆ:ಪಂಪಭಾ, ೧. ೫೮ ವ)

ಹಾರಮಣಿಮಂಜರಿ

[ನಾ]ಹಾರದ ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ಗೊಂಚಲು (ಮೃಗಪದಪತ್ರಲೇಖೆಗಳಂ ಏಕೆಗೆ ತಾಳ್ದಿರದಾದುವು ಈ ಕದಂಪುಗಳ್ ಉರಮೇಕೆ ಹಾರಮಣಿಮಂಜರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿನ್ನಗಿರ್ದುದು:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೬೨)

ಹಾವ

[ನಾ]ಶೃಂಗಾರ ಚೇಷ್ಟೆ(ಪುರುಡುವೆರೆಸಿದ ಕೊಂಕಿಂಗಂ ಕಡ್ಡವಣೆವೆರಸಿದ ಸೋಂಕಿಗಂ ಗಾಡಿವೆರಸಿದ ಹಾವಕ್ಕಂ ನಾಣ್ವೆರಸಿದ ಭಾವಕ್ಕಂ:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೧೭ ವ)

ಹಾಸ್ತಿಕ

[ನಾ]ಮಾವುತ (ಆಗಳದಱ ಸಿರಿಯರಸನಂ ಭೀಮರಥಧೊಳ್ ನುಡಿಯುತ್ತುಂ ಹಾಸ್ತಿಕಪ್ರಾಯಬಲಂ ಬರುತುಮಿರೆ:ಚಂದ್ರಪ್ರಪು,೧೦. ೪೭ ವ);[ನಾ]ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು (ಮಹಾಮಾಣಿಕ್ಯ ಗಾಣಿಕ್ಯ ಹಾಸ್ತಿಕ ರತ್ನೋರ್ಜಿತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಭವಂ:ಆದಿಪು, ೧೬. ೮)

ಹಾಸ್ತಿಕಸಾಧನ

[ನಾ]ಗಜಸೈನ್ಯ (ಧನುರ್ಧರಪ್ರಾಯರುಂ ಅಶ್ವೀಯಬಹಳಮುಂ ಹಾಸ್ತಿಕಸಾಧನಮುಮಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಬಲಮನೊಂದು ಮಾಡಿ:ಆದಿಪು, ೧೩. ೫೬ ವ)

ಹಾಹಾರವ

[ನಾ]ಹಾಹಾಕ್ರಂದ (ಅವನೀವ್ಯೋಮಮನೆಯ್ದೆ ಪರ್ವಿ ಬಳೆದುಂ ಶೋಕಾನುಬಂಧಾಂಧಬಾಂಧವ ಹಾಹಾರವಂ ಎಂತುಮೆಯ್ದುದು ವಲಂ ಲೋಕಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತನಪ್ಪವನಂ:ಆದಿಪು,೩. ೫೪)

ಹಿಂಗುಲಿಕ

[ನಾ]ಇಂಗಳೀಕ, ಪಾದರಸದಿಂದಾದ ಒಂದು ಅದಿರು (ಉತ್ತಪ್ತಾವದಾತಲೋಹಪುತ್ರಿಕಾನದ್ಧಲಾಕ್ಷಾಹಿಂಗುಲಿಕಪಾಟಲಫಲಂಅರ್ಧಕರವಾಳಚಾಳನಪ್ರಕಟಿತಭಟಬಿಭೀಷಿಕಾಡಂಬರಂ:ಆದಿಪು,೧೩.೪೫ವ)

ಹಿತ

[ನಾ]ಸಂತೋಷದಾಯಕನಾದವನು (ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ನಿಯಮದಿಂ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬರಿಸಿದೊಡೆ ವಾಯುದೇವಂ ಬಂದು ಏಂ ಮಂತ್ರಂ ಪೇೞೆನೆ ಕುಡು ರಿಪುತಂತ್ರಕ್ಷಯಕರನಂ ಎನಗೆ ಹಿತನಂ ಸುತನಂ:ಪಂಪಭಾ,೧. ೧೨೪)

ಹಿತಮಿತ

[ಗು]ಸಂತಸದಾಯಕವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದೆಯೂ ಇರುವ (ಮೃದುಮಧ್ಯಮತನು ಹಿತಮಿತಮೃದುವಚನಂ ಲಲಿತಮಧುರ ಸುಂದರವೇಷಂ:ಆದಿಪು,೧. ೨೯)

ಹಿಂತಾಳ

[ನಾ]ಆ ಹೆಸರಿನ ಮರ (ಫಳಕರ್ಪೂರಲವಂಗಲುಂಗಲವಳೀಹಿಂತಾಳತಾಳೀತಮಾಳಲತಾಸುಂದರನಂದನಕ್ಕಳುರೆಮುಂತನ್ನರ್ಚಿಗಳ್:ಪಂಪಭಾ,೫.೮೬)

ಹಿಂದೋಳರವ

[ನಾ]ಸಂಗೀತರವ (ಕರಿಣೀವೃಂದ ವ್ರಜೋದ್ಗಾಯನ ಸಮುದಯ ಕರ್ಣಾಮೃತಸ್ಯಂದಿ ಹಿಂದೋಳರವಂ:ಆದಿಪು, ೧೩. ೭)

ಹಿಮ

[ನಾ]ಹಿಮಾಲಯಪರ್ವತ (ಶ್ರೀದಯಿತಂ ಮನುಕುಲಗಗನಾದಿತ್ಯಂ ಹಿಮಮನೆಯ್ದೆ ಷಟ್ಖಂಡಮುಮಂ ಸಾಧಿಸಿ ಜಿತದಿಙ್ಮಂಡಲನಾದ ಮಹಾತ್ಮಂ:ಆದಿಪು, ೧೫. ೧)

ಹಿಮಕರ

[ನಾ]ಚಂದ್ರ (ಹಿಮಕರಂ ಆತ್ಮ ಶೀತರುಚಿಯಂ ದಿನನಾಯಕಂ ಉಷ್ಣದೀಧೀತಿಯಕ್ರಮಮಂ ಅಗಾಧವಾರಿಧಿಯೆ ಗುಣ್ಪಂ ಇಳಾವಧು ತನ್ನ ತಿಣ್ಪಂ ಬಿಸುೞ್ವೊಡಂ;ಪಂಪಭಾ, ೧. ೮೩)

ಹಿಮಕಿರಣ

[ನಾ]ಚಂದ್ರ (ಬಾಲಹಿಮಕಿರಣ ದಂಷ್ಟ್ರಾನನ ಜ್ಯೋತಿಯಂ ದರದಳಿತಕರಕಳಿತ ಸರಸಿರುಹನಿಳಯೆಯಂ:ಆದಿಪು, ೭. ೨೭)

ಹಿಮಕೃತ್

[ನಾ]ಚಂದ್ರ (ಹಿಮಕೃದ್ವಂಶಜರಪ್ಪ ಪಾಂಡುಸುತರಂ ಕೆಯ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನಯ್ದು ಬಾಡಮನಿತ್ತುಂ ನಡಪೆಂದು ಸಾಮಮನೆ ಮುಂ ಮುಂತಿಟ್ಟೊಡೆ:ಪಂಪಭಾ,೯. ೮೮)

ಹಿಮಕೃದ್ಭೂಧರ

[ನಾ][ಹಿಮಕೃತ್+ಭೂಧರ] ಹಿಮದಿಂದಾದ ಬೆಟ್ಟ, ಹಿಮಾಲಯ (ಹಿಮಕೃದ್ಭೂಧರದಂತೆ ನಿನ್ನ ಗುಣಸಂದೋಹಂಗಳಂ ಕಾಣಲಕ್ಕುಮೆ ಮತ್ತೊರ್ವನೊಳ್:ಪಂಪಭಾ, ೫. ೭೬)

ಹಿಮಗಿರಿ

[ನಾ]ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ (ಹಿಮಗಿರಿಯ ಮಧ್ಯಕೂಟದಹಿಮವದ್ದಿವಿಜಮನೊತ್ತಿ ಕಪ್ಪಂಗೊಂಡು:ಆದಿಪು,೧೪. ೫೯)

ಹಿಮಗೌರ

[ನಾ]ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ (ಏಂ ಹಿಮಗೌರಹಾರಮೆಸೆದುದೊ ಹಿಮಶೈಲಶಿಲಾವಿಶಾಲ ವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಳದೊಳ್:ಆದಿಪು, ೪. ೩೮)

ಹಿಮಧವಳ

[ನಾ]ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ (ಹಿಮಧವಳ ಆತಪತ್ರಮನೆ ಪೋಲೆ ಮುಖೇಂದುವ ಬೆಳ್ಪು ಪೂರ್ಣಕುಂಭಮನೆ ನಿರಂತರಂ ಗೆಲೆ:ಪಂಪಭಾ,೧. ೧೨೦)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App