भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಸನತ್ಕುಮಾರ

[ನಾ][ಜೈನ] ಹದಿನಾರು ಬಗೆಯ ಸ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು (ತತ್ ಕರವಿಭ್ರಮದಿಂ ಪದಪೊದವೆ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಮಾಹೇಂದ್ರರಿಕ್ಕಿದರ್ ಚಾಮರಮಂ:ಆದಿಪು, ೭. ೫೦)

ಸನಾಭಿ

[ನಾ]ನಂಟ (ಅಂತನುವಱಿದು ಒಸಗೆಯೊಳಮರರಾಜನುಂ ಸನಾಭಿಗಳ್ ವೆರಸು ನಾಭಿರಾಜನುಂ ಬಂದು:ಆದಿಪು, ೮. ೨೨ ವ);[ನಾ]ದಾಯಾದಿ (ವಿನಯಮುಂ ಎಱಕಮುಂ ಅಪ್ಪುದು ಸನಾಭಿಗಳ್ ಸಂಗತಗಳಪ್ಪೊಡೆ ಪೆಸರ್ಗೊಂಡನಿತಱೊಳ್ ಎನ್ನಂ ಸೈರಿಸನೆನೆ ಭರತಂಗೆಱಗಿ ಲೋಕದಿಂ ನಗಿಸುವೆನೇ:ಆದಿಪು, ೧೪. ೭೬)

ಸನಾಭಿಜನ

[ನಾ]ನೆಂಟರು (ಚರ್ಯಾಮಾರ್ಗದೊಳ್ ನಡೆವಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಪುರ ಸನಾಭಿಜನಂಗಳ್ ಕಂಡರ್ ಕಂಡಲ್ಲಿಯೆ ಮುಸುಱಿಕೊಂಡು:ಆದಿಪು, ೯. ೧೨೪ ವ)

ಸನಿಯನ್ನಳ್

[ನಾ]ಶನಿಯಂತಹವಳು (ಕನಲ್ವುದರ್ಕೆ ಅಳವಿಯುಂ ಅಂತುಂ ಇಲ್ಲ ಸನಿಯನ್ನಳೆ ಕುಂಟಣಿ ಪೋದ ಮಾರಿಯನ್ನಳೆ:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೯೮)

ಸನ್ನಣ

[ನಾ][ಸನ್ನಾಹ] ಯೋಧರ ಯುದ್ಧ ಕವಚ (ಮಸೆಯಿಪ ಶಸ್ತ್ರಕೋಟಿ ಸಮಕಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಣಂ ಅೞ್ತಿಯಿಂದಂ ಅರ್ಚಿಸುವ ತುರಂಗದಂತಿರಥಸಂಕುಳಂ:ಆದಿಪು, ೧೪. ೯೦)

ಸನ್ನಣಂದುಡು

[ಕ್ರಿ]ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸು (ಸನ್ನಣಂದುಡುವ ಪಣ್ಣುವ ಬಾೞ್ತೆಯವಂದಿರಂ ಮರುಳ್ಗೊಂಡವೊಲ್ ಊಳ್ವ:ಪಂಪಭಾ,೧೦. ೪೯)

ಸನ್ನತ

[ನಾ]ಬಾಗುವಿಕೆ (ಸನ್ನತದಿಂ ರತಕ್ಕೆಳಸಿ ನಲ್ಲಲೊಳ್ ಓತು ಒಡಗೂಡಿದೆನ್ನಂ ಇಂತೆನ್ನಯ ಮೆಚ್ಚುದರ್ಕೆ ಪೆಱತಿಲ್ಲ ಅದು ದಂಡಂ;ಪಂಪಭಾ,೧. ೧೧೨)

ಸನ್ನಹಿತ

[ಗು]ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ (ಸಹಜದ ಚೆಲ್ವಿನೊಳ್ ರತಿಯ ಸೋಲದ ಕೇಳಿಕೆಯೊಳ್ ಪೊದಳ್ದು ಸನ್ನಿಹಿತವೆನಿಪ್ಪಪೂರ್ವ ಶುಭಲಕ್ಷಣ ದೇಹದೊಳೊಳ್ಪನಾಳ್ದು:ಪಂಪಭಾ, ೧. ೪)

ಸನ್ನಾಹಕರ್ಮ

[ನಾ]ಯುದ್ಧಕಾರ್ಯ (ಶುಭಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತನುಂ ಸನ್ನಾಹಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಿತನುಂ ಹಸ್ತಾಯುಧಕುಶಳನುಂ ಭದ್ರಮನನುಂ ಅಪ್ಪ ವಿಜಯಗಜಮಮುಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೪೬ ವ)

ಸನ್ನಾಹಭೇರಿ

[ನಾ]ಸೈನ್ಯಸಿದ್ಧತೆಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಹೊಡೆಯುವ ಭೇರಿ (ಒಡೆದೊಂದು ತತ್ತಿಯವೊಲಾಯ್ತು ಎಂಬೊಂದು ಸಂದೇಹಮಂ ಪೊಸತಂ ಭೂಭವನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದುದು ತತ್ ಸನ್ನಾಹಭೇರೀರವಂ:ಪಂಪಭಾ, ೯. ೯೪)

ಸನ್ನಿಕಾಶ

[ನಾ]ಸಮಾನ (ಪ್ರಕುಪಿತಮೃಗಪತಿಶಿಶುಸನ್ನಿಕಾಶರ್ ಅತಿವಿಕಟಭೀಷಣಭ್ರೂಭಂಗರ್:ಪಂಪಭಾ, ೭. ೮)

ಸನ್ನೆ

[ನಾ]ಸಂಕೇತ (ಕಾಣ್ಬರಂಕುಸನಾ ಪಾಣ್ಬೆಯರ ಗೆಯ್ವ ಗೆಯ್ತಂಗಳುಮಂ ತೋರ್ಪ ಸನ್ನೆಗಳುಮಂ ಆಡುವ ಮಿೞ್ತುಗೊಡ್ಡಂಗಳುಮಂ ಕಂಡು:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೮೩ ವ)

ಸನ್ಮಾನ

[ನಾ]ಗೌರವ (ಸನ್ಮಾನದಾನಾದಿಗಳೊಳ್ ಸಂತಸಂಬಡಿಸಿ:ಆದಿಪು, ೧೩. ೪೧ ವ)

ಸನ್ಯಸನವಿಧಿ

[ನಾ]ಸನ್ಯಸನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು (ಚಂದ್ರಸೇನಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮ ಪಾರ್ಶ್ವದೊಳ್ ಸನ್ಯಸನವಿಧಿಯೊಳ್ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಾಹಾರಶರೀರನೆಂ ಸಮಾಧಿವಡೆದು:ಆದಿಪು,೩. ೫೦ ವ)

ಸಪತ್ನಿ

[ಗು]ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ (ಷೋಡಶ ಋತ್ವಿಜರ್ಕಳಿಂ ಬೇಳಲ್ವೇೞ್ದು ಧರ್ಮಪುತ್ರಂ ಸಪತ್ನಿ ಯಜಮಾನನಾಗಿರ್ದಾಗಳ್:ಪಂಪಭಾ, ೬. ೩೩ ವ)

ಸಪರ್ಯಾ[ರ್ಯೆ]

[ನಾ]ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ (ಸ್ವಯಂಬುದ್ಧಂ ಅಗಣ್ಯ ಪುಣ್ಯೋಪಾರ್ಜನಕರ ಸಪರ್ಯಾಸಮೇತಂ ಅಪರಿಮಿತ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಪರಿಮಿತಪರಿಜನಪರಿವೃತನಾಗಿ:ಆದಿಪು, ೨. ೨೪ ವ);[ನಾ]ಪೂಜೆ (ಎರಡುಂ ವಿಚಾರಿಸುವ ನೃಪಂಗೆ ಆವೊಗೆದ ಪುಣ್ಯಬಂಧಮನಾವರಿಸುವ ಜಿನಸಪರ್ಯೆ ತೊಡರ್ದುದು ಬಗೆಯೊಳ್:ಆದಿಪು, ೩. ೨೮)

ಸಪಾದಲಕ್ಷ ಕ್ಷಿತಿ

[ನಾ]ಸಪಾದಲಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರದೇಶ (ಆತಂ ನಿಜವಿಜಯಖ್ಯಾತಿಯನಾಳ್ದು ಆಳ್ದನಧಿಕಬಲನವನಿಪತಿವ್ರಾತ ಮಣಿ ಮಕುಟ ಕಿರಣದ್ಯೋತಿತ ಪಾದಂ ಸಪಾದ ಲಕ್ಷಕ್ಷಿತಿಯಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೬)

ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೋರಥ

[ನಾ]ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಿದವನು (ಆಗಳ್ಸ್ವಾಹಾಂಗನಾನಾಥಂಸಂಪೂರ್ಣಮನೋರಥನಾಗಿಖಟ್ವಾಂಗನೆಂಬಅರಸನಯಜ್ಞದೊಳ್ಆತನತಂದಘೃತಸಮುದ್ರಮಂಕುಡಿದೊಡೆ:ಪಂಪಭಾ,೫.೧೦೪ವ)

ಸಂಪೂರ್ಣ ವಯಸ್ಕ

[ನಾ]ತುಂಬಿದ ಪ್ರಾಯದವನು (ಅಂತುನೂರ್ವರೊಳ್ಒರ್ವನಅಗುರ್ಬುಪರ್ಬಿಪರಕಲಿಸೆಸಂಪೂರ್ಣವಯಸ್ಕನಾಗಿಘೃತಘಟವಿಘಟನನುಮಾಗಿಪುಟ್ಟುವುದುಂ:ಪಂಪಭಾ,೧.೧೩೧ವ)

ಸಂಪೃಕ್ತ

[ನಾ] ಕೂಡಿಕೊಂಡದ್ದು (ಉತ್ತರೋತ್ತರಚಿತ್ತಕ್ಷಣಂಗಳ್ ಉಪಾದಾನೋಪಾದೇಯ ಕ್ಷಣಸಂಪೃಕ್ತಂಗಳ್: ಆದಿಪು, ೨. ೯ ವ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App