भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಸದ್ಗೃಹತ್ವ

[ನಾ][ಜೈನ] ಏಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪರಮಸ್ಥಾನ, ಇಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ತೊರೆದು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಸಜ್ಜಾತಿ ಸದ್ಗೃಹತ್ವ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಪದ ಸುರೇಂದ್ರತ್ವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪರಮಾರ್ಹಂತ್ಯ ಪರಿನಿರ್ವಾಣಮೆಂಬ ಏೞುಂ ಪರಮಸ್ಥಾನನಾಮಂ:ಆದಿಪು,೧೫. ೧೬ ವ)

ಸದ್ದ

[ನಾ][ಶಬ್ದ] ಸದ್ದು (ಬದ್ದವಣದ ಪಱೆಗಳ್ ಕಿವಿ ಸದ್ದಂಗಿಡೆ ಮೊೞಗೆ ದೇವದುಂದುಭಿರವಂ ಒಂದು ಉದ್ದಾನಿ ನೆಗೞೆ ಮುಗುಳ ಅಲರ ಒದ್ದೆ ಕರಂ ಸಿದ್ಧಮಾದುದು ಅಂಬರತಲದೊಳ್:ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೨೧೮)

ಸದ್ಭ್ರಾಂತ

[ಗು]ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ (ಸದ್ಭ್ರಾಂತಸಮೀರಣೋತ್ಥಿತ ವಿಶಾಳವಿಳೋಳತರಂಗರೇಖೆ:ಪಂಪಭಾ,೩. ೫೭)

ಸದ್ಯಃಪ್ರಸೂತಿ

[ನಾ]ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಹೆರಿಗೆ (ಈಶ್ವರಕಲ್ಪಿತದಿಂ ರಾಕ್ಷಸರ್ಗೆ ಸದ್ಯೋಗರ್ಭಂ ಸದ್ಯಃಪ್ರಸೂತಿಯುಂ ಸದ್ಯೋಯೌವನಮುಂ ಉಳ್ಳ ಕಾರಣದಿಂದೆ:ಪಂಪಭಾ, ೩. ೨೦ ವ)

ಸದ್ಯಸ್ತನ

[ನಾ]ಆಗತಾನೇ ಅರಳಿದ (ನೂತನಪ್ರಸ್ತುತ ಸುರಭಿಸುಧಾ ಕ್ಷೀರಧಾರಾಭಿಷೇಕಾರ್ಚನೆಯಂ ಸದ್ಯಸ್ತನ ಅಖಂಡಳ ವನಸುಮ ಮನೋಮಾಲಿಕಾಲಂಬ ಲೀಲಾರ್ಚನೆಯಂ:ಆದಿಪು, ೧೪. ೧೧೬)

ಸದ್ಯಸ್ಸಂತಾಪಿತ

[ಗು] [ಸದ್ಯಃ+ಸಂತಾಪಿತ] ಆಗ ತಾನೇ ಕಾಯಿಸಿದ (ಸದ್ಯಃ ಸಂತಾಪಿತ ಲೋಹಪುತ್ರಿಕಾಪರಿರಂಭಸಂಭೃತ ಪ್ಲೋಷಚಲಜ್ಜಾಂಗಳಗಳತ್ ರುಧಿರ: ಆದಿಪು, ೫. ೮೭ ವ)

ಸದ್ಯೋಗರ್ಭ

[ನಾ]ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಗರ್ಭ ನಿಲ್ಲುವುದು (ಈಶ್ವರಕಲ್ಪಿತದಿಂ ರಾಕ್ಷಸರ್ಗೆ ಸದ್ಯೋಗರ್ಭಂ ಸದ್ಯಃಪ್ರಸೂತಿಯುಂ ಸದ್ಯೋಯೌವನಮುಮುಳ್ಳ ಕಾರಣದಿಂದೆ:ಪಂಪಭಾ, ೩. ೨೦ ವ)

ಸದ್ಯೋಯೌವನ

[ನಾ]ಆಕ್ಷಣವೇ ತಾರುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ (ಈಶ್ವರಕಲ್ಪಿತದಿಂ ರಾಕ್ಷಸರ್ಗೆ ಸದ್ಯೋಗರ್ಭಂ ಸದ್ಯಃಪ್ರಸೂತಿಯುಂ ಸದ್ಯೋಯೌವನಮುಮುಳ್ಳ ಕಾರಣದಿಂದೆ:ಪಂಪಭಾ, ೩. ೨೦ ವ)

ಸದ್ವನಜವನ

[ನಾ]ಸುಂದರ ತಾವರೆಗಳ ಕೊಳ (ಅನುಯೋಗ ಕುಸುಮಪಾದಪಂ ಅನೇಕ ಲತಿಕ ಮಂಗಫಳಮಹಿಜಂ ಸದ್ವನಜವನಂ:ಆದಿಪು,೧. ೧೦)

ಸದ್ವಲ್ಲಭ

[ನಾ]ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ (ಆ ಜಾಕವ್ವೆಗಂ ವಸುಧಾಜಯ ಸದ್ವಲ್ಲಭಂಗಂ ವಿಶದ ಯಶೋರಾಜಿತನೆನಿಪರಿಕೇಸರಿ ರಾಜಂ ತೇಜೋಗ್ನಿಮಗ್ನ ರಿಪುನೃಪಶಲಭಂ:ಪಂಪಭಾ,೧. ೪೧)

ಸಂಧಾನ

[ನಾ][ಬಾಣ] ಹೂಡುವುದು (ಶರಸಂಧಾನ ಆಕರ್ಷಣ ಹರಣಾದಿ ವಿಶೇಷವಿವಿಧಸಂಕಲ್ಪಕಳಾಪರಿಣತಿಯಂ ಮೆಱೆದುದು:ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೧೮೬)

ಸಂಧಾನಂಗೆಯ್

[ಕ್ರಿ]ತಯಾರಿಸು (ಮೂಱುಂ ಕೊಂಡಂಗಳೊಳ್ ಉತ್ತರವೇದಿಕೆಯೊಳ್ ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಾನಂಗೆಯ್ದು:ಪಂಪಭಾ, ೬. ೩೩ ವ)

ಸಂಧಾರಣ

[ನಾ]ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ(ಅನಿಷ್ಠುರೋಷ್ಠಪುಟಮಧ್ಯಸಂಧಾರಣಮಾತ್ರಚೂರ್ಣನೀಯಶಾಕವರ್ತಿಕಮುಮಂ:ಆದಿಪು,೧೧.೨೬ವ);[ನಾ]ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು(ಅಗಾಧಜಲದುರ್ಗಸಮುತ್ತರಣನಿರತಸಕಳಶಿಬಿರಸಂಧಾರಣಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಮಪ್ಪವಜ್ರಮಯಮೆಂಬಚರ್ಮರತ್ನಮುಂ:ಆದಿಪು,೧೧.೩ವ)

ಸಂಧಾರಿತ

[ಗು]ತೊಡಿಸಿದ, ತೊಟ್ಟ (ಆರೋಪಿತಚಾಪಂ ಸಂಧಾರಿತಕವಚಂ ಧೃತೋಗ್ರಶರಧಿಯುಗಂ ತಾಂ:ಪಂಪಭಾ,೮. ೧೨)

ಸಂಧಿ

[ನಾ]ನಾಟಕದ ಒಂದು ಭಾಗ(ನಾಂದೀ ಪ್ರರೋಚನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಇತಿವೃತ್ತ ಸಂಧಿ ಪ್ರವೇಶ ವಿಷ್ಕಂಭ ಕಪೋತಿಕಾ ವ್ಯಾಳಿಕಾದಿ ಲಕ್ಷಣೋಪೇತಂಗಳಪ್ಪ ನಾಟಕಂಗಳೊಳಂ:ಪಂಪಭಾ, ೨. ೩೪ ವ);[ನಾ]ಸೇರಿಕೆ (ಜಟಮಟಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೀ ಘಟಿಯಿಸುವ ಈ ಸಂಧಿ ಕೌರವರ್ಕಳೊಳ್ ಎನ್ನಿಂ ಘಟಿತ ಜರಾಸಂಧ ಉರಸ್ತಟ ಸಂಧಿವೊಲ್ ಒಂದೆ ಪೊೞ್ತಱೊಳ್ ವಿಘಟಿಸದೇ:ಪಂಪಭಾ, ೯. ೨೩);[ನಾ]ಕೀಲು (ಅಂತು ಸಂಧಿ ಸಂಧಿಯೊಳ್ ಸಹಸ್ರಸಿಂಹಬಲನೆನಿಪ ಸಿಂಹಬಲನಂ ಅಶ್ರಮದೊಳೆ ಕೊಂದು:ಪಂಪಭಾ, ೮. ೭೮ ವ)

ಸಂಧಿಬಂಧ

[ನಾ]ಕೀಲ್ಕಟ್ಟು (ದೆಸೆಗಳಂ ಮುಳಿದು ನೋಡಿ ಜರಾಸಂಧಸಂಧಿಬಂಧವಿಘಟನಂ ಇಂತೆಂದಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೭೫ ವ)

ಸಂಧಿಸು

[ಕ್ರಿ]ಕೂಡಿಸು, ಸೇರಿಸು (ಬಿಲ್ ರಥಂ ಧ್ವಜಂ ಎಂಬಿವಂ ಎಯ್ದೆ ಸಂಧಿಸು ಜಸಂ ನಿಲ್ವನ್ನೆಗಂ ಕಾದುವೆಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೧೬)

ಸಂಧ್ಯಾಭ್ರ

[ನಾ]ಸಂಜೆಯ ಆಕಾಶ (ಈಶಾನಕಲ್ಪದೊಳ್ ಅಪ್ರತಿಹತ ಚಂಚತ್ ಪಂಚರತ್ನಪ್ರಭಪ್ರಸರಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಧ್ಯಾಭ್ರ ವಿಭ್ರಮಭ್ರಾಜಿಯಪ್ಪ ದಿವ್ಯತಳ್ಪತಳದ ಪೊರೆಯೊಳಗೆ:ಆದಿಪು, ೨. ೬೧ ವ)

ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ

[ನಾ]ಸಂಜೆಯ ಬಣ್ಣ (ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಮವರ ಮನದನುರಾಗಮಂ ಅನುಕರಿಸುವಂತುಟಾಗೆ ಬೞಿಯಂ ಕ್ರಮಕ್ರಮದೊಳ್:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೪೮ ವ)

ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ

[ನಾ]ಉಪನಯನವಾದ ದ್ವಿಜನು ದಿನದ ಮೂರು ಹೊತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ಆಗಳ್ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗೆ ಧರ್ಮಪುತ್ರಾರ್ಜುನನಕುಲ ಸಹದೇವರ್ ಪೋದರ್;ಪಂಪಭಾ, ೩. ೨೩ ವ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App