भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಸ್ಮರ

[ನಾ]ಮನ್ಮಥ (ಅಲರ್ಗಣ್ಣೊಳ್ ಸ್ಮರನಿರ್ದಪನಕ್ಕುಂ ಎಡೆವೋಪಾ ಜೋಡೆ ಕಾಮಂಗೆ ಕಾದಲೆಯಕ್ಕುಂ:ಪಂಪಭಾ, ೪. ೮೪)

ಸ್ಮರಕುಳಿಕಾಗ್ನಿ

[ನಾ] ಕಾಮವೆಂಬ ಸರ್ಪದ ವಿಷವೆಂಬ ಬೆಂಕಿ (ಎನ್ನಂ ಸ್ಮರಕುಳಿಕಾಗ್ನಿಯೆ ಕೊಂಡಂತಿರೆ ಕೊಂಡುದು ನೋಡ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ನೋಟಂ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೬೫)

ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರ

[ನಾ]ಬರಿಯ ನೆನಪಿನಿಂದಲೇ (ಎಂತಾನುಂ ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದೆೞ್ಚತ್ತು ಕರ್ಣನಂ ನೆನೆದು ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರದೊಳೆ ಶೋಕಸಾಗರಂ ಕರೆಗಣ್ಮೆ:ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೨ ವ)

ಸ್ಮರಾಕುಳಿತ

[ನಾ] [ಸ್ಮರ+ಆಕುಳಿತ] ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ಷೆÆÃಭೆಗೊಂಡದ್ದು (ಮುಕುಳೀಕೃತಂ ಲಳಿತಮಧುರಂ ಲಜ್ಜಾಳೋಳಂ ಸ್ಮರಾಕುಳಿತಂ ಮನಂದಳಿತಂ ಅಪಸನ್ಮುಗ್ಧಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ವಿಳೋಕನಮೋಪಳಾ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೭೭)

ಸ್ಮರಿಯಿಸು

[ಕ್ರಿ]ನೆನೆಪಿಸಿಕೊ (ಸ್ಮರಿಯಿಪನಿರ್ಪತ್ತಿರ್ಚ್ಛಾಸಿರ ಬರಿಸಕ್ಕೊರ್ಮೆ ಮನದೊಳುಣಿಸಂ:ಆದಿಪು,೬. ೧೬)

ಸ್ಮರೋನ್ಮಾದ

[ನಾ]ಪ್ರಣಯೋದ್ರೇಕ (ಪೋದುದು ಜೌವನಂ ಶ್ರಮದಿನಾದುದು ಮುಪ್ಪು ಇನಿಸಾದೊಡಂ ಸ್ಮರೋನ್ಮಾದದೊಳಿದೇಕೆ ಗಡಂ ಬಗೆಯಂ ತಗುಳ್ಚಿ ಬೇಳಾದಪಂ:ಆದಿಪು, ೨. ೩೫)

ಸ್ಮಿತ

[ನಾ]ಮುಗುಳ್ನಗೆ (ರಾಜಪುತ್ರಿಸ್ಮಿತ ಮಧುಮಧುರಾಪಾಂಗ ಜೈತ್ರಾಂಗಜಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ಕೋಳಂ ನೂತನಪ್ರೇಮದೆ ನಿಮಿರ್ವೆಡೆಯೊಳ್ ಕಾವನಾವಂ:ಆದಿಪು, ೪. ೫೧)

ಸ್ಮೇರಮುಖ

[ನಾ]ನಗುಮುಖ (ಅತ್ಯಂತವಿಸ್ಮಯ ಸ್ಮೇರಮುಖನುಂ ಅತಿರುಚಿರನ್ಯಸ್ತಹಸ್ತಪಲ್ಲವನುಂ .. .. ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತುಂ .. .. ಮೂಱುಸೂೞ್ ಬಲಗೊಂಡು:ಆದಿಪು, ೧೦. ೫೨ ವ)

ಸ್ಯಂದನ

[ನಾ]ರಥ (ಭರತೇಶ್ವರಂ .. .. ಇೞಿದು ಜಯಸ್ಯಂದನದಿಂದಂ ಜನಿತಾನಂದದೆ ಬನಮಂ ವಿಳಾಸದಿಂ ಪುಗುತಂದಂ:ಆದಿಪು, ೧೧. ೭೦)

ಸ್ಯಂದನಬಂಧನ

[ನಾ]ರಥದ ಗತಿಸ್ತಂಭನ, ರಥದ ಅಲುಗಾಟವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು (ಸ್ಯಂದನಬಂಧನವೆಂಬುದಂ ಇದಂ ಇಂದೀ ವೃಷಸೇನನಿಂದಮಱಿದೆಂ ಇದಂ ಮುನ್ನೆಂದುಂ ಕಂಡಱಿಯೆಂ:ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೧೬೬)

ಸ್ಯಂದಮಾನ

[ಗು]ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ (ಆಕುಳವ್ಯಾಕುಳನಯನ ರಾಜತನೂಜ ಸಮಾಜ ವದನಾಭಿಮುಖಚಟುಳ ಸಂಚಾತ್ಯಮಾಣ ಚಾರುಚಾಮರ ನಿಚಯವಿಚ¼ತ್ ಅವಿರಳಾನಿಳಂಗಳಿಂದಂ:ಆದಿಪು, ೧೪. ೯೫ ವ)

ಸ್ಯಂದಿ

[ನಾ]ಸುರಿಸುವಂಥದು (ತ್ರಿದಶಸ್ತುತ್ಯಮಿದು ಆದಿದೇವಚರಿತಂ ಕರ್ಣಾಮೃತಸ್ಯಂದಿಯಕ್ಕೆ ಭವ್ಯಾವಳಿಗೆಂದು ಪೇೞಿಸೆ ಬುಧರ್:ಆದಿಪು, ೧೬. ೭೯)

ಸ್ರಕ್

[ನಾ]ಹೂವಿನ ಹಾರ (ನಾನಾ ಭೂಷಣ ವಸ್ತ್ರ ಅನೂನ ಸ್ರಕ್ ರುಚಿ ಸನಾಥನಿಂ ಕಳೆಯಲೊಡಂ ತಾನೆಸೆದುದು:ಆದಿಪು, ೯. ೭೮)

ಸ್ರೋತ

[ನಾ]ನದಿ, ಪ್ರವಾಹ (ಲಳಿತೋತ್ಸವಧ್ವಜಾಂಶುಕವಿಳಸನಮಂಮುಂದೆನಿನಗೆತೋರ್ಪಂತಿರೆಕಣ್ಗೊಳಿಸಿರ್ದುದುನೋಡಹಿಮಾಚಳಶಿಖರದಮೇಲೆಪಾಯ್ವಗಂಗಾಸ್ರೋತಂ:ಪಂಪಭಾ,೭.೭೩);[ನಾ][ಮದ]ಧಾರೆ(ವಾತ್ಯಾದುರ್ಧರಗಂಧಸಿಂಧುರಕಟಸ್ರೋತಃಸಮುದ್ಯತ್ಮದವ್ರಾತೇಂದಿಂದಿರಚಂಡತಾಂಡವಕಲಸ್ವಾಭಾವಿಕಶ್ರೇಯಸಃ:ಪಂಪಭಾ,೯.೯೭)

ಸ್ವಕೀಯ

[ಗು]ತನ್ನ (ನೀಂ ಲಲಿತಾಂಗಚರನಪ್ಪುದಱಿಂದಂ ಸ್ವಕೀಯಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ತತ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾದೇವಿ .. .. ಶ್ರೀಮತಿಯೆಂಬ ಮಗಳಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿದಳ್:ಆದಿಪು, ೪. ೧೮ ವ)

ಸ್ವಕೀಯಪ್ರಭುತೆ

[ನಾ]ಸ್ವಪ್ರಭುತ್ವ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಭುವಾಗುವುದು(ಅಮೂರ್ತರ್ ಚರಮತನು ಸಮಾಕಾರರ್ ಉದ್ಧೂತಲೇಪರ್ ಪ್ರಣುತರ್ .. .. ಸ್ವಕೀಯಪ್ರಭುತೆಯಂ ಎಮಗಂ ಮಾೞ್ಕತಿಪ್ರೀತಿಯಿಂದಂ:ಆದಿಪು, ೧. ೨)

ಸ್ವಗುರುಸ್ಥಾನಸಂಕ್ರಾಂತಿ

[ನಾ][ಜೈನ] ಒಂದು ಗರ್ಭಾನ್ವಯಕ್ರಿಯೆ, ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು (ಸ್ವಗುರುಸ್ಥಾನಸಂಕ್ರಾಂತಿ.. ..ಅಗ್ರನಿರ್ವೃತಿಎಂಬ ಅಯ್ವತ್ತಮೂಱು ಗರ್ಭಾದಿ ನಿರ್ವಾಣಪರ್ಯಂತಂಗಳಪ್ಪ ಗರ್ಭಾನ್ವಯಕ್ರಿಯೆಗಳಂ:ಆದಿಪು, ೧೫. ೧೫ ವ)

ಸ್ವಚ್ಛಂದಮಿೞ್ತು

[ನಾ]ಇಚ್ಛಾಮರಣ, ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸಾಯುವುದು (ಅಂತು ಶರಪಂಜರದೊಳ್ ಒಱಗಿಯುಂ ಒಡಲಿಂ ಪತ್ತುವಿಟ್ಟು ಪೋಪ ಜೀವಮಂ ಪೋಗಲೀಯದೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದಮಿೞ್ತು ಅಪ್ಪುದಱಿಂ ಉತ್ತರಾಯಣಂ ಬರ್ಪನ್ನಂ ಇರಿಸಿದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೪೭ ವ)

ಸ್ವಧಾಕಾರ

[ನಾ]ಹವಿಸ್ಸಿನ ಅರ್ಪಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ (ಚಾರುತರಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾಪಾರಗರ ರವಂಗಳಿಂ ಸ್ವಧಾಕಾರ ವಷಟ್ಕಾರ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಓಂಕಾರಧ್ವನಿ ನೆಗೞೆ ನೆಗೞ್ದುದಾಹುತಿಧೂಮಂ:ಪಂಪಭಾ,೬. ೩೪)

ಸ್ವಪಕ್ಷ

[ನಾ]ತನ್ನ ಗುಂಪು (ಪರಪಕ್ಷದೂಷಣಪುರಸ್ಸರಂ ಅನೇಕೋಪಪತ್ತಿಗಳಿಂ ಸ್ವಪಕ್ಷಸ್ಥಾಪನಂಗೆಯ್ದು:ಆದಿಪು,೨. ೨೨ ವ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App