भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಶಾಳಿವನ

[ನಾ] ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆ (ಶಾಳಿವನಗಧಾಂಧದ್ವಿರೇಫಾಳಿ ಕಣ್ಗೊಳಿಸಿತ್ತೊರ್ಮೆಯೆ ಬಂದುದಂದು ಶರದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೭೧)

ಶಿಕ್ಷಾವ್ರತ

[ನಾ] [ಜೈನ] ಶ್ರಾವಕರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕು ವ್ರತಗಳು: ಸಮತೆ [ಸಾಮಯಿಕ], ಪ್ರೋಷಧ [ಪ್ರೋಷಧೋಪವಾಸ], ಅತಿಥಿಸಂಗ್ರಹ [ಉಪಭೋಗಾತಿಥಿಸಂವಿಭಾಗ] ಮತ್ತು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ [ಪಶ್ಚಿಮ ಸಲ್ಲೇಖನ] (ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಣಂಗಳೊಳ್ ಸಮತೆ ಸಂದಾಹಾರದಾನಂ ಜಿನಸ್ತವನಕ್ಕಂ ಜಿನಪೂಜೆಗಂ ಮನಮನೊಲ್ದೋರಂತೆ ತಂದಾದಮುತ್ಸವದಿಂ ನೋಂಪುದು ಜೀವಿತಾಂತ್ಯದೆಡೆಯೊಳ್ ಸನ್ಯಾಸಮಂ ಮಾೞ್ಪುದು ಎಂಬಿವು ನೇರ್ಪಟ್ಟೆಸೆವಿನೆಗಂ ನೆಗೞ್ದುವಂ ಶಿಕ್ಷಾವ್ರತಂ ನಾಲ್ಕುಮಂ: ಆದಿಪು, ೬. ೯)

ಶಿಖಂಡ

[ನಾ] ಮುಡಿ (ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಖಂಡ ಮಣಿಮರೀಚಿಗಳಿಂ ನಿಜಪದಕಮಳದೊಡನೆ ವಸುಂಧರೆಯುಮಂ ಅಳಂಕರಿಸಿದ ವಸುಧರೆಯುಮಂ: ಆದಿಪು, ೪. ೨೪ ವ)

ಶಿಖಂಡಮಂಡನಮಣಿ

[ನಾ] ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಆಭರಣ (ಎಂದು ಮನುನರೇಂದ್ರವೃಂದಾರಕ ಶಿಖಂಡಮಂಡನ ಮಣಿಯೆನಿಸಿದ ಬಾಹುಬಲಿಕುಮಾರಂ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೮೨ ವ)

ಶಿಖಂಡಮಣಿ

[ನಾ] ಶಿಖಂಡಮಂಡ£ಮಣಿ (ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಖಂಡಮಣಿ ಮರೀಚಿಗಳಿಂ ನಿಜಪದಕಮಲದೊಡನೆ ವಸುಂಧರೆಯುಮಂ ಅಳಂಕರಿಸಿದ ವಸುಂಧರೆಯುಮಂ: ಆದಿಪು, ೪. ೨೪ ವ)

ಶಿಖಂಡರತ್ನ

[ನಾ] ತಲೆಮಣಿ (ಆಸ್ಥಾನಮಂಡಪ ಮಂಡನೀಭೂತ ಮಣಿಮಯಾಸನ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಚಳ ಶಿಖಂಡರತ್ನಮಾಗಿರ್ದ ಕುಮಾರನಂ: ಆದಿಪು, ೮. ೮ ವ)

ಶಿಖಂಡಿ

[ನಾ] ನವಿಲು (ಶುಕ ಶಿಖಂಡಿ ಹಂಸ ಸಾರಸ ಕ್ರೌಂಚ ಕರಿ ಕಳಭ ಮಲ್ಲಾದ್ಯನೇಕ ಆಕಾರವಿಕೃತಾಮರಕುಮಾರ ಪರಿಪಠನ ನಟನ ಮೃದುಕೂಜಿತ: ಆದಿಪು, ೮. ೩ ವ); [ನಾ] ದ್ರುಪದನ ಮಗ, ನಪುಂಸಕ, ಷಂಡ (ನಿನಗೆ ವಧಾರ್ಥಮಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವೆನಕ್ಕೆಂದು ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದಮಗ್ನಿಶರೀರೆಯಾಗಿ ದ್ರುಪದನ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿ ಕಾರಣಾಂತರದೊಳ್ ಶಿಖಂಡಿಯಾಗಿರ್ದಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೮೦ ವ)

ಶಿಖಂಡಿತಾಂಡವ

[ನಾ] ನವಿಲ ಕುಣಿತ (ಪರಿಪಕ್ವ ರಾಜಜಂಬೂ ದ್ರುಮವಿಸ್ತಾರಂ ಶಿಖಂಡಿತಾಂಡವಸಾರಂ ನವಜಳದಸಮಯಂ ಏನೆಸೆದಪುದೋ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೮೮)

ಶಿಖರ

[ನಾ] ತುದಿ (ತೃಣಶಿಖರ ಅಧ್ಯುಷಿತಾಂಭಃಕಣಸಂಚಳಂ ಅಮರಚಾಪಚಪಳಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷಣಿಕಂ: ಆದಿಪು, ೪. ೭೫)

ಶಿಖರಿ

[ನಾ] ಶಿಖರವುಳ್ಳದ್ದು, ಬೆಟ್ಟ (ಗಗನತಳಮಂ ತಱುಂಬುವಂತಿರ್ದ ಶಿಖರಿಶಿಖರಂಗಳಿಂದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೨೯ ವ)

ಶಿಖರಿಣಿ

[ನಾ] ಒಂದು ಭಕ್ಷ್ಯ, ಸೀಕರಣೆ (ಏಕೀಭೂತ ಸಕಳಭುವನ ಶಿಶಿರದ್ರವ್ಯಸಂಬಾರದ್ರವ್ಯಶಂಕಾಕರ ಶಿಖರಿಣೀ ರಮಣೀಯಮುಮಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೨೬ ವ)

ಶಿಖಾಕಳಾಪ

[ನಾ] ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲಗೆಗಳ ಸಮೂಹ (ಅಗ್ನಿದೇವನ ಶಿಖಾಕಳಾಪದ ಕೋಳುಮಂ ಎಂತಾನುಂ ಬಂಚಿಸಿ ಬಲೆಪಱಿದ ಕೋಕನಂತೆ ಒರ್ವ ವನಪಾಲಕಂ ಪೋಗಿ ದೇವೇಂದ್ರನಂ ಕಂಡು: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೯೩ ವ)

ಶಿಖಾನೀಕ

[ನಾ] [ಶಿಖಾ+ಆನೀಕ] ಜ್ವಾಲೆಗಳ ಮಾಲೆ (ಮುಳಿದೆಚ್ಚಾಗಳ್ ಮಹೋಗ್ರಪ್ರಳಯ ಶಿಖಿಶಿಖಾನೀಕಮಂ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಂಗಳುಮಂ ಬೀಱುತ್ತುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೨೧೩)

ಶಿಖಾವಳ

[ನಾ] ನವಿಲು (ಪೊಳೆವಿನಕಿರಣಂ ಮೆಯ್ಗಳನಳುರೆ ಕನಲ್ದಗಿದು ಸೋಗೆಯಂ ಪರಪಿ ನೆೞಲ್ಗಳನಾಸೆವಡೆ ಶಿಖಾವಳಕುಳತಾಂಡವಮೆಸೆದುದು ಶರತ್ಸಮಯದೊಳ್: ಆದಿಪು, ೧೧. ೫೧)

ಶಿಖಿ

[ನಾ] ಬೆಂಕಿ (ಕ್ರಂದತ್ ಸ್ಯಂದನ ಜಾತ ನಿರ್ಗತ ಶಿಖಿಜ್ವಾಳಾಸಹಸ್ರಂಗಳ್ ಆಟಂದೆತ್ತಂ ಕವಿದೇೞ್ವ ಬೇವ ಶವಸಂಘಾತಂಗಳಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೭೧); [ನಾ] ನವಿಲು (ಭವ್ಯನೃಪನಿಕರಮದೇನೆಂಬುತ್ಸಾಹದೆ ನಲಿದುದೊ ಸಾಂಬುಪಯೋಧರಕೆ ನಲಿವ ಶಿಖಿನಿಕರದವೊಲ್: ಆದಿಪು, ೧೦. ೧೨)

ಶಿಖೆ

[ನಾ] ಜ್ವಾಲೆ (ಬನಮನಿತುಂ ಶಿಖೆಗಳಲುರೆ ಬೆಂಕೆಯ ಪೊಯ್ದುರ್ವಿನೊಳೆ ಕೊರಗಿರ್ದ ಲತೆಗಳ ನನೆಕೊನೆಯನೆ ದಹನನಳುರ್ದು ಕೊನೆಗೊನೆಗೊಂಡಂ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೮೭)

ಶಿಂಜಿತ

[ನಾ] ಧ್ವನಿ (ಸುರಗಣಿಕಾ ಗುಂಜನ್ಮಣಿ ರಶನಾಮಣಿ ಮಂಜೀರ ಮಂಜುಶಿಂಜಿತಂ ರಂಜಿಸುಗುಂ: ಆದಿಪು, ೮. ೧೮)

ಶಿತಶರ

[ನಾ] ಹರಿತವಾದ ಬಾಣ (ಪೂಣ್ದಂತೆ ಊಡು ಪೂಡು ಶಿತಶರಸಂತತಿಯಂ ಬಿಲ್ಲೊಳೇಕೆ ನೀಂ ತಡೆದಿರ್ಪಯ್: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೮೩)

ಶಿತಾಸ್ತ್ರ

[ನಾ] ಚೂಪಾದ ಬಾಣ [ಆಯುಧ] (ದಿವಿಜರ್ ವಾಯುಪಥದೊಳ್ ಶಿತಾಸ್ತ್ರಂಗಳಂ ಪೊಂಕಂಗಿಡಿಸೆ ಸುಗಿದಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಇದೇಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಗಾಂಗೇಯಂಗೆ ಅದಿರದಿದಿರ್ ನಿಲ್ವನ್ನರೊಳರೇ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೮೦)

ಶಿತಿಕಂಠ

[ನಾ] ಈಶ್ವರ (ಅರ್ಚಿತಶಿತಿಕಂಠನುಂ ಆಹುತಿಹುತಾಗ್ನಿಹೋತ್ರನುಂ ಪೂಜಿತಧರಾಮರನುಂ ನೀರಾಜಿತ ರಥತುರಗನುಮಾಗಿ ರಜತರಥಮನೇಱಿ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧, ೧೩೨ ವ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App