भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಶರಭ

[ನಾ] ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಎಂಟುಕಾಲುಗಳ ಒಂದು ಕಲ್ಪಕ ಪ್ರಾಣಿ (ಉರಿ ಕೊಳೆ ದೆಸೆಗಾಣದೆ ದೆಸೆವರಿವರಿದು ಕುಜಂಗಳಂ ಪಡಲ್ವಡಿಸಿ ಭಯಂಬೆರಸು ಒಳಱೆ ನೆಗೆದುದಾ ವನ ಕರಿ ಶರಭ ಕಿಶೋರಕಂಠಗರ್ಜನೆ ಬನದೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೯೧)

ಶರಭವನ

[ನಾ] ಬಾಣಗಳ ಮನೆ, ಬತ್ತಳಿಕೆ (ಕಂತುಶರಭವನನಾ ಪ್ರಿಯಕಾಂತಾ ಭ್ರೂವಿಭ್ರಮ ಗ್ರಹಾಗ್ರಹ ವಶದಿಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೬೬)

ಶರಶಯ್ಯೆ

[ನಾ] ಬಾಣಗಳ ಹಾಸಿಗೆ (ಚಿತ್ತದೊಳ್ ಮೃಡಂ ತೊಡರ್ದಿರೆ ಬಿೞ್ದು ಅದೇಂ ಎಸೆದನೋ ಶರಶಯ್ಯೆಯೊಳ್ ಅಂದು ಸಿಂಧುಜಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩, ೬೨)

ಶರಶಾಳಿ

[ನಾ] ನಿಪುಣ ಬಿಲ್ಗಾರ (ಶರಶಾಳಿಯೆಂ ಎಂಬುದಂ ಈ ಶರದಿಂದೆಮಗಱಿಪಲೆಚ್ಚು ಕುಲಧನಚಯಮಂ ತರಿಸಿ ಕೊಳಲ್ಬಗೆದ ಅದಟನ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೯೯)

ಶರಸಂಧಾನ

[ನಾ] ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡುವುದು (ಶರಸಂಧಾನದ ಬೇಗಂ ಅಂಬುಗಳಂ ಅಂಬು ಈಂಬಂತೆ ಮೇಣಂಬಿನಾಗರಮೆಂಬಂತೆನೆ ಪಾಯ್ದ ಅರಾತಿಶರ ಸಂಘಾತಂಗಳಂ ನುರ್ಗಿ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೪೦)

ಶರಸ್ತಂಬ

[ನಾ] ಲಾಳದ ಕಡ್ಡಿ, ಜೊಂಡು (ಒಗೆದ ಶರಸ್ತಂಬದೊಳ್ ಇರ್ಬಗಿಯಾಗಿ ಮನೋಜರಾಗರಸಂ ಉಗುತರೆ ತೊಟ್ಟಗೆ ಬಿಸುಟು ಬಿಲ್ಲಂ ಅಂಬುಮಂ ಅಗಲ್ದಂ ಆಶ್ರಮದಿಂ ಉದಿತಲಜ್ಜಾವಶಂ: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೩೩)

ಶರಾಚಾರ್ಯ

[ನಾ] ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯ ಗುರು, ದ್ರೋಣ (ತದೀಯ ಕೌಕ್ಷೇಯP ಧಾರಾವಿದಾರಿತಶರೀರನುಂ ಆಗಿ ಬಿೞ್ದಿರ್ದ ಶರಾಚಾರ್ಯರಂ ಕಂಡು: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೫೫ ವ)

ಶರಾಸನ

[ನಾ] ಬಿಲ್ಲು (ಬೂದಿ ಜೆಡೆ ಲಕ್ಕಣಂ ತಪಕೆ ಆದುವು ಎರೞ್ದೊಣೆ ಶರಾಸನಂ ಕವಚಂ ಇದೆಂತಾದುವೋ ಮುತ್ತುಂ ಮೆೞಸುಂ ಕೋದಂತುಟೆ ನಿನ್ನ ತಪದ ಪಾಂಗೆಂತು ಗಡಾ: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೯೨)

ಶರಾಸನಗುಣಘಾತಜಾತಕಾಳಿಕೆ

[ನಾ] ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆದೆಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಆದ ಕಲೆ (ವಿಜಯ ಶರಾಸನಗುಣಘಾತ ಜಾತಕಾಳಿಕೆಯನೆತ್ತಮಗ್ಗಳಿಸಿದುದು ಆ ಭುಜಬಲಿಯ ಭುಜದ್ವಯದೊಳ್ ಭುಜಂಗನಿಶ್ವಾಸ ಧೂಮವೇಣೀನಿಕರಂ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೧೪೧)

ಶರಾಸನವಿದ್ಯೆ

[ನಾ] ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ (ಆಲೀಢ ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಡ ಸಮಪಾದಂಗಳೆಂಬ ಆಸನಂಗಳೊಳಂ ಪೆಱವುಂ ಶರಾಸನವಿದ್ಯೆಗಳೊಳ್ ಅತಿ ಪ್ರವೀಣರುಂ ಜಾಣರುಂ ಆಗಿ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೩೮ ವ)

ಶರಾಸನಾಗಮ

[ನಾ] ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ (ಸುರಸಿಂಧುಪುತ್ರ ಗುರು ಕರ್ಣ ಕೃಪ ಪ್ರಮುಖರ್ಕಳಿಂತು ನೇರಿದರೆ ಶರಾಸನಾಗಮದೊಳ್ ಎಂಬಿನಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೬೭)

ಶರಾಸಾರ

[ನಾ] ಬಾಣಗಳ ಮಳೆ (ಅಂತು ನರನಾರಾಯಣರಿರ್ವರುಂ ಅನವರತ ಶರಾಸಾರಶೂನ್ಯೀಕೃತ ಕಾನನಮಾಗೆಚ್ಚು: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೫೦ ವ)

ಶರೀರ

[ನಾ] ಪ್ರಾಣಿ (ಜಗತ್ಕಾಯಸ್ವಭಾವಭಾವನಾಪರಂ ಸಕಳಶರೀರ ಗುಣಾಧಿಕ ದುಃಖಾರ್ದಿತಾವಿನೀತರೊಳ್: ಆದಿಪು, ೯. ೧೨೯ ವ)

ಶರೀರತ್ರಿಗುಣಬಹುಳತೆ

[ನಾ] [ಜೈನ] ಪೂರ್ವಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡದೆ ತೈಜಸ, ಕಾರ್ಮಣ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದು (ಅಂತರ್ಮುಹೂರ್ತಕಾಲದಿಂ ಶರೀರತ್ರಿಗುಣಬಹುಳತೆಯಿಂ ಚತುರ್ದಶರಜ್ಜ್ವಾಯಾಮಾತ್ಮತ್ರಿಗುಣಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮಪ್ರದೇಶ ವಿಸರ್ಪಣದಿಂ: ಆದಿಪು, ೧೬. ೪೯ ವ)

ಶರೀರಭಾರಮನಿೞಿಪು

[ಕ್ರಿ] ಸಾಯಿ (ಮಹಾಬಳಖಚರೇಂದ್ರಂ ಪ್ರಾಯೋಪಗಮನವಿಧಿಯಿಂದಂ ಆತ್ಮೀಯ ಶರೀರಭಾರಮನಿೞಿಪಿ: ಆದಿಪು, ೨. ೬೧ ವ)

ಶರೀರಶೋಭೆ

[ನಾ] ಶವಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಲಂಕಾರ (ಹಾಹಾಕ್ರಂದನ ಧ್ವನಿಗಳ್ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕಂ ಪುರಕ್ಕಂ ನೆಗೞೆ ಮತಿವರಾದಿಗಳ್ ತದ್ದಂಪತಿಗಳ್ಗೆ ಶರೀರಶೋಭೆಯಂ ಮಾಡಿ: ಆದಿಪು, ೫. ೨೭ ವ)

ಶರೀರೋಪಾದಾನ

[ನಾ] ಹುಟ್ಟು (ಜೀವಂಗಳ್ ಶುಭಾಶುಭಕರ್ಮ ಶೈಲೂಷಪ್ರೇರಿತಂಗಳಾಗಿ .. .. ನಾನಾಕಾರಶರೀರೋಪಾದಾನ ಪರಿತ್ಯಜನಪುರಸ್ಸರಂ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುಗುಂ: ಆದಿಪು, ೧೬. ೫೭ ವ)

ಶಲ್ಯ

[ನಾ] ಶಲ್ಯವೆಂಬ ಆಯುಧ, ಕಠಾರಿ (ಆಕರ್ಣಕೃಷ್ಠ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ಕಾರ್ಮುಕವಿಮುಕ್ತ ನಿಶಿತಸಾಯಕಸಂಕುಳ ಶಲ್ಯನಿಪತಿತ ಅನೇಕ ಕಳಕಳಾಕಳಿತಮುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೫೧ ವ)

ಶಶಾಂಕ

[ನಾ] ಚಂದ್ರ (ಧವಳಹಯಂ ಧವಳರಥಂ ಧವಳ ಉಷ್ಣೀಷಂ ಶಶಾಂಕಸಂಕಾಶ ಯಶೋಧವಳಿತ ಭುವನಂ ತಾಗಿದಂ ಅವಯವದಿಂ ಬಂದು ಧರ್ಮತನಯನ ಬಲದೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೩೯)

ಶಶಿಕಾಂತಶಿಳಾತಳ

[ನಾ] ಚಂದ್ರಕಾಂತಶಿಲೆಯ ಹಾಸುಗಲ್ಲು (ತಚ್ಛಶಿಕಾಂತ ಶಿಳಾತಳಂ ಸಿಡಿಲ್ದು ಅಂದೊಡೆದತ್ತು ಇದೇಂ ಬಿಸಿದೊ ಬೇಟದ ಬೆಂಕೆ ಮೃಗಾಂಕವಕ್ತ್ರೆಯಾ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೭)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App