भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಪಡೆಮಾತುಗೊಳ್

[ಕ್ರಿ] ವಿಷಯ ಕೇಳು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸು (ಕಿಡುವೊಡಲ ಕಿಡುವ ರಾಜ್ಯದ ಪಡೆಮಾತುಗೊಳಲ್ಕಮೆನ್ನ ಮೈಯಗಿದಪುದು: ಆದಿಪು, ೧೪. ೧೨೭)

ಪಡೆಮೆಚ್ಚೆಗಂಡ

[ನಾ] [ಎದುರು] ಸೈನ್ಯವೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೂರ (ಮಿಕ್ಕಸುರರ ಮೆಯ್ಯೊಳಾದ ವಿರಹಾಗ್ನಿಯಂ ಆಱಿಸುತಿಂತೆ ತನ್ನ ಕೂರಸಿಯೊಳ್ ಅಡರ್ತು ಕೊಂದಸಿಯಳ್ ಇರ್ಕೆ ಅಸಿಯೊಳ್ ಪಡೆಮೆಚ್ಚೆ ಗಂಡನಾ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೬)

ಪಡೆವಂತು

ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೆ (ಇತ್ತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಹಾದೇವಿಯಪ್ಪ ಗಾಂಧಾರಿ ನೂರ್ವರ್ಮಕ್ಕಳಂ ಪಡೆವಂತು ಪರಾಶರ ಮುನೀಂದ್ರನೊಳ್ ಬರಂಬಡೆದಳ್ ಎಂಬುದಂ ಕುಂತಿ ಕೇಳ್ದು: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೧೬ ವ)

ಪಡೆವಳ

[ನಾ] ಸೇನಾನಿ (ಶ್ವೇತ ಭೀಷ್ಮರ ಪೇೞ್ದ ಓಜೆಯೊಳೆರಡುಂ ಪಡೆಗಳ ಪಡೆವಳರ್ಕಳ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದೊಳ್ ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತೆ ಒಡ್ಡಿ ನಿಂದಾಗಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೫೧ ವ)

ಪಡೆವಳ್ಳ

[ನಾ] ಪಡೆವಳ (ದಂಡರತ್ನಂ ಪಡೆವಳ್ಳನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೆ ನಡೆದಂ ಭರತಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೪೭)

ಪಣಮುಡಿ

[ನಾ] [ಪಣಂ+ಉಡಿ] ಪಣ[ಜೂಜು]ದಲ್ಲಿ ಸೋಲು (ಪಣಮುಡಿದರಂತೆ ಅಡ್ಡಂ ಮಾಡಲುಂ ಎಸೆದ ದೆಸೆಗಳ್ಗೋಡಿಸಲುಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಕೆಲದೊಳಾನೆ ಬಲ್ಲೆಂ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೪೩ ವ)

ಪಣವ

[ನಾ] ಮದ್ದಳೆ (ಆಗಳ್ ಕುರುಧ್ವಜಿನಿಯುಂ ಅನೇಕ ಶಂಖ ಕಾಹಳ ಭೇರೀ ಪಣವ ಝಲ್ಲರೀ ಮೃದಂಗ ತೂರ್ಯಂಗಳ್ .. .. ಮೊೞಗೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೩೩ ವ)

ಪಣಿಗೆ

[ನಾ] ಹಣಿಗೆ, ಬಾಚಣಿಗೆ (ಪಸರಿಸಿ ಪಂದಲೆಯಂ ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ವೈರಿಯ ಪಲ್ಲ ಪಣಿಗೆಯಿಂ ಬಾರ್ಚಿ ಪೊದಳ್ದೊಸಗೆಯಿನವನ ಕರುಳ್ಗಳೆ ಪೊಸವಾಸಿಗಮಾಗೆ ಕೃಷ್ಣೆಯಂ ಮುಡಿಯಿಸಿದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೧೫೫)

ಪಣೆ

[ನಾ] ಮರದ ಕಾಂಡ, ಕವಲೊಡೆಯುವ ಜಾಗ (ತೀವಿರ್ದತ್ತು ಮೊದಲ್ ಮೊದಲ್ಗೆ ಪಣೆಯುಂ ಮೂಗಯ್ಯ ಮೂಗಯ್ಯೆನಿತ್ತಾವರ್ಕೆಯ್ದೆ ಕವಲ್ಕವಲ್ತು: ಆದಿಪು, ೧೧. ೯೭)

ಪಣೆಕಟ್ಟು

[ನಾ] ಹಣೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಪಟ್ಟಿ, ತಲೆಯ ಪಾಗು (ತೊಟ್ಟ ಎಕ್ಕವಡಂ ಮರವಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಪಣೆಕಟ್ಟು ಬೇಂಟೆವಱಿ ದೊರೆಯೊಳ್ ಒಡಂಬಟ್ಟ ಅಸಿಯ ಸುರಗಿ ದಳಿವದ ತೊಟ್ಟ ಅಂಗಿಗೆ ತನ್ನೊಳ್ ಅಮರೆ ಬೇಂಟೆಯನೊರ್ವಂ; ಪಂಪಭಾ, ೫. ೩೬)

ಪಣ್

[ಕ್ರಿ] ಹಣ್ಣಾಗು, ಮಾಗು (ಎಯ್ದೆ ಮಡಲ್ತ ತಳ್ತ ಮೆಯ್ಗಳೊಳ್ ಅಡರ್ದು ಓತ ದೂತವಚನಾಮೃತದೊಳ್ ಗೊಲೆಗೊಂಡ ಬೇಟವೆಂಬ ಎಳಲತೆ ಕೂಟದೊಳ್ ಪದೆದು ಪಣ್ತು ಎರ್ದೆಗಿಂಪಿನಲಂಪನೀಯದೇ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೨೦); [ನಾ] ಹಣ್ಣು (ಪರಿದನಿಬರುಂ ಒಡನೆ ಅಡರ್ದಿರೆ ಮಮರನಂ ಮುಟ್ಟಲ್ಕೆ ಪಡೆಯದೆ ಅನಿಬರ್ಗಂ ಕಿಂಕಿರಿವೋಗಿ ಭೀಮಸೇನಂ ಪಿಡಿದಲ್ಗೆ ಪಣ್ವೊಲ್ ಅನಿಬರುಂ ಉದಿರ್ದರ್: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೩೧); [ಕ್ರಿ] ಮಾಡು, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು (ಆಗಳಾಱುಂ ಋತುಗಳ ಪೂಗಳನೊಂದು ಮಾಡಿ ಪೂವಿನಂಬುಗಳಂ ಪಣ್ಣಲೆಂದು ಕಾಮದೇವಂ ಮಾಡಿದ ಓಜನ ಸಾಲೆಯಂತಿರ್ದ ಪೂವಿನ ಸಂತೆಯೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೮೦ ವ); [ಕ್ರಿ] ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳು (ಬೆಳಗಪ್ಪ ಜಾವದೊಳ್ ಬೀಡುವೀಡುಗಳ್ಗೆಲ್ಲಂ ತೊೞಲ್ದು ಏಕಿರ್ಪಿರಿ ಏೞಿಂ ಪಣ್ಣಿಂ ಎನೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೪೮ ವ)

ಪಣ್ಗೊಲೆ

[ನಾ] ಹಣ್ಣಿನ ಗೊನೆ (ತೂಗಿ ಪಣ್ಗೊಲೆಯಿಂ ಬಳ್ಕುವ ಕೌಂಗು ಕಾಯ್ದುಱುಗಳ ಪೇಱಿರ್ದ ಚೆಂದೆಂಗು: ಆದಿಪು, ೧. ೬೭)

ಪಣ್ಣನೆ

ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ (ನಿನಗಪ್ಪುದು ಈ ಅೞಿನುಡಿ ಬರ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪಿರಿಯಣ್ಣನೆ ಪಣ್ಣನೆ ನೋೞ್ಪಂ ಆತನ ಒಡ್ಡೞಿಯದ ಗಂಡವಾತಂ: ಪಂಪಭಾ, ೩. ೧೬)

ಪಣ್ಣಪಣ್ಣನೆ

[ಗು] ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ (ಅಂತು ಎರಡು ಪಡೆಗಳುಂ ಪಣ್ಣಪಣ್ಣನೆ ಪಣ್ಣಿ ಕಾಳೆಗಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲ್ ಒಡರಿಸಿದಾಗಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೫೦ ವ)

ಪಣ್ಣಿಡು

[ಕ್ರಿ] ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು (ಅಯ್ವರ್ ಆಲದ ಕೆೞಗಿಂ ತೊಡರ್ದರ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ಷದೊಳ್ ಪಣ್ಣಿಡು ಪೋಗು ನೀನುಮಾನುಂ ತಿಂಬಂ: ಪಂಪಭಾ, ೩. ೧೨)

ಪಣ್ಣಿದ ಜಂತ್ರ

[ನಾ] ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾದ ಯಂತ್ರ (ಮೌಲ, ಭೃತ್ಯ ಸುಹೃತ್ ಶ್ರೇಣಿ ಮಿತ್ರ ಆಟವಿಕ ತಂತ್ರಂಗಳ್ ಪಣ್ಣಿದ ಜಂತ್ರಂಗಳಂತೆ ಕೞಕುೞಮಾದುವು: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೨೧ ವ)

ಪಣ್ಣಿದುವು

[ನಾ] ಸಿದ್ಧವಾದುವು (ಪಕ್ಕರೆಯಿಕ್ಕಿ ಬಂದುವು ಹಯಂ ಘಟೆ ಪಣ್ಣಿದುವಾಯುಧಂಗಳಿಂ ತೆಕ್ಕನೆ ತೀವಿ ಬಂದುವು ರಥಂ: ಪಂಪಭಾ, ೩. ೬೭)

ಪಣ್ಣು

[ಕ್ರಿ] ಸಜ್ಜುಮಾಡು (ಆಗಳ್ ಆಱುಂ ಋತುಗಳ ಪೂಗಳಂ ಒಂದುಮಾಡಿ ಪೂವಿನಂಬುಗಳಂ ಪಣ್ಣಲೆಂದು ಕಾಮದೇವಂ ಮಾಡಿದ ಓಜನ ಸಾಲೆಯಿರ್ಪಂತಿರ್ಪ ಪೂವಿನ ಸಂತೆಯೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೮೦ ವ); [ಕ್ರಿ] ಸಜ್ಜಾಗು (ಬೆಳಗಪ್ಪ ಜಾವದೊಳ್ ಬೀಡುವೀಡುಗಳ್ಗೆಲ್ಲಂ ತೊೞಲ್ದೇಕಿರ್ಪಿರಿ ಏೞಿಂ ಪಣ್ಣಿಂ ಎನೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೪೮ ವ)

ಪಣ್ಣುಗೆ

[ನಾ] ಮಾಡುವಿಕೆ, ಅಲಂಕರಣ (ಏಱಿದ ಪೊನ್ನ ಪಣ್ಣುಗೆಯ ಪೆರ್ವಿಡಿ ಕಟ್ಟಿದಿರಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೇಱಿದ ಚೆನ್ನಗನ್ನಡಿಯ ಚೇಟಿಕೆ: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೧೦೦)

ಪಣ್ತುದಾಗು

[ಕ್ರಿ] [ಪಣ್ತುದು+ಆಗು] ಮಾಗು, ಹಣ್ಣಾಗುವುದಾಗು (ನಲ್ಮೆಯೆಂಬ ನಂದನವನಂ ಓಪರೊಳ್ ನೆರೆದೊಡಂತು ರಸಂಬಿಡೆ ಪಣ್ತುದಾಗದೇ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೧೦೨)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App