भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Navakarnataka Vijnana Tantrajnana Padasampada (2011)

Navakarnataka Publications Private Limited

ಏಕರೀತಿ ಚಲನೆ

(ಭೌ) ಯಾವುದೇ ಕಣ ಸಮಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ದೂರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವುದು; ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು

ಏಕರೀತಿ ವಿತರಣೆ

(ಭೌ) ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಚರವೊಂದರ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳು ಬರುವುದರ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಏಕರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಆ ಚರದ ವಿತರಣೆ

ಏಕರೂಪತೆ

(ಜೀ) ಜೀವನಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪ ರಚನೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ತೋರದ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಂತ ಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣ

ಏಕಲಿಂಗಿ

(ಪ್ರಾ) ಒಂದು ಲಿಂಗದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ. (ಸ) ಶಲಾಕಾಶಯಗಳೂ ಕೇಸರಗಳೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ. ನೋಡಿ : ಉಭಯಲಿಂಗಿ

ಏಕವರ್ಣಿ

(ಭೌ) ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ. ಏಕವರ್ಣದ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳ ಚಿತ್ರ. ಏಕವರ್ಣ ರೂಪಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿದ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾನೊಕ್ರೋಮ್

ಏಕವರ್ಣೀಯ

(ಭೌ) ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲೆಯುದ್ದವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತ ವಿಕಿರಣ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಕಣಗಳು; ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲೆ ಯುದ್ದದ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಕಿರಣಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಏಕವರ್ಣೀಯ ವಿಕಿರಣ

(ಭೌ) ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಲೆಯುದ್ದದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತ ವಿಕಿರಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಚರ ವಿಕಿರಣ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕವರ್ಣೀಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೇಸರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಗಲದ ಆವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಅಂಥ ವಿಕಿರಣ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ

ಏಕವರ್ತಕತೆ

(ರ) ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೌತರೂಪಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದಾದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಗುಣಧರ್ಮ

ಏಕವಿಷಯಕ ಪ್ರಬಂಧ

(ಸಾ) ಒಂದೇ ವಿಷಯ/ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಲೇಖನ. ಏಕಲೇಖೀ

ಏಕವಿಷಯಕ ಭ್ರಮೆ

(ವೈ) ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಹುಚ್ಚು. ಗೀಳು ಅಥವಾ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪರಿಮಿತ ಉತ್ಸಾಹ

ಏಕಶರ್ಕರಗಳು

(ರ) ಸರಳ ಸಕ್ಕರೆಗಳ ವರ್ಗ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಒಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಉದಾ: ಹೆಕ್ಸೋಸ್- C6H12O6 ಪೆಂಟೋಸ್ – C5H10O5 ಇತ್ಯಾದಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಲವಿಭಜಿಸಲಾಗದು

ಏಕಶಿಲೆ

(ಸಾ) ಒಂದೇ ಶಿಲಾರಾಶಿಯಿಂದಾದ. ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿಯಾಗಿ, ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಅಖಂಡ ಶಿಲೆ

ಏಕಶುಕ್ರಾಣುತೆ

(ಪ್ರಾ) ಬಹುಶುಕ್ರಾಣುತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪದ. ಒಂದೇ ಶುಕ್ರಾಣು ಅಂಡದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗರ್ಭಕಟ್ಟುವಿಕೆ. ವಲಯವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮೀನು, ಕಪ್ಪೆ ಮುಂತಾದ ಕೆಳವರ್ಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

ಏಕಶೃಂಗಿ

(ಪ್ರಾ) ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಂಬುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿ. ಉದಾ: ಘೇಂಡಾಮೃಗ

ಏಕಶೃಂಗಿ

(ಪ್ರಾ) ೧. ಒಂಟಿ ಕೊಂಬು ಇರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಾಣಿ. ೨. ನಾರ್ವಲ್ ಎಂಬ ತಿಮಿಂಗಿಲಕ್ಕೆ ಮೂತಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈಟಿಯಂಥ ಮೂಳೆ ಇದೆ. ಸು. ಶರೀರದ ಉದ್ದ ೬೦ ಸೆಂಮೀ. ಶೃಂಗದ ಉದ್ದ ೨೭ ಸೆಂಮೀ

ಏಕಸಂಕರ

(ಜೀ) ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಲೀಲ್‌ಗಳು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದಾತೃವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಭಾವೀ ಅಲೀಲ್‌ಗಳೂ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪ್ರಭಾವೀ ಅಲೀಲ್‌ಗಳೂ ಇದ್ದು ಅವುಗಳ ಸಂಕರದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಸಂತಾನ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂತಾನಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಜೀನ್‌ಗೆ (ವಂಶವಾಹಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವೀ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಪ್ರಭಾವೀ ಅಲೀಲ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಅವು ಆ ಒಂದು ಲೋಕಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂತಾನಗಳ ಸಂಕರದಿಂದ ಜನಿಸುವ ಸಂತಾನಗಳಲ್ಲಿ ೩:೧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವೀ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಭಾವೀ ಅಲೀಲ್‌ಗಳಿವೆ

ಏಕಸಂಧೀ

(ಸ) ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸರಗಳೂ ಅವುಗಳ ತಂತುಗಳಿಂದ ಒಂದು ನಳಿಕೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಉದಾ: ದ್ವಿದಳೀಯ ಪುಷ್ಪಗಳು

ಏಕಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾಂಡಕೋಶ

(ವೈ) ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ ಜೀವಕೋಶ. ಉದಾ: ಕೇವಲ ಅಂಡಾಣು/ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಬಲ್ಲ ಆದಿಕೋಶ

ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ

(ಸಾ) ಯಾವುದೇ ಸರಕಿನ ತಯಾರಿಕೆ, ವಿತರಣೆ, ಮಾರಾಟ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭುತ್ವವಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ

ಏಕಾಕ್ಷೀಯ ಸ್ಫಟಿಕ

(ಭೂವಿ) ಒಂದೇ ದೃಗಕ್ಷವಿರುವ ದ್ವಿವಕ್ರೀಭವನ ಸ್ಫಟಿಕ. ಉದಾ: ಷಡ್ಭುಜೀಯ, ಚತುರ್ಭುಜೀಯ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು. ನೋಡಿ : ದ್ವಿಅಕ್ಷೀಯ ಸ್ಫಟಿಕ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App